Scuba Equipment Rentals

2-Tank Full Set Scuba Equipment scuba gear Rental - (BC, 

regulator, gauge, octo, wetsuit, 2 tanks, 

weight & belt.                                                         $55


1-Tank Full Set Scuba Equipment Rental - (BC,

regulator, gauge, octo, wetsuit, 1 tank,

weight & belt)                                                        $50


Buoyancy Compensator -                                   $15        

                    

Regulator w/ octopus, console & compass    $15


​Air/Nitrox Computer                                             $15


Aluminum 80 Tank w/air                                     $12

Aluminum 80 w/32% nitrox                                $20

Steel Tank w/air                                                      $17

Steel Tank w/32%nitrox                                        $25


Wetsuit (3mm, 5mm, 7mm)                               $15


Personal Gear Set (Mask, fins, snorkel,

boots, hood, gloves                                               $25


Hood                                                                         $5 


Gloves                                                                       $5


Booties                                                                     $5


Mask & snorkel                                                       $10


Scuba Fins                                                               $5


Freediving fins (Long fins)                                  $15​ scuba equipment rentals snorkeling gear


We can also do custom nitrox/deco bottle fills.